วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการเปลี่ยนสายงานการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำจากระดับ 3 เป็นระดับ 4
การเปลี่ยนสายงาน(เพิ่มเติม)
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเพื่อปรับฐานอัตราค่าจ้าง ณ 1 เมย.54 (5 ก.ค. 2554)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 (04/07/2554)
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ (แก้ไขเอกสารแนบใหม่) (12/05/2554)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (06/05/2554)
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (03/05/2554)
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (18/04/2554)   ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ กรอบหน้าที่งานจัดตำแหน่งเข้าสู่ระบบใหม่ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มใหม่ (27 ม.ค. 2554)
 บัญชีรายชื่อ สพท.ที่ยังไม่ส่งข้อมูล คปร.5-8/บัญชีรายชื่อสพท.ที่ยังไม่ส่งคำสั่งการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ สพป/สพม. (14 ม.ค. 2554)
ที่ ศธ 04009/ว194 การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังเงินเดือนของข้าราชการ และค่าจ้างของลูกจ้างประจำ พนักงานราชการเพื่อประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ (13 ม.ค. 2554
บัญชีรายชื่อ สพท.ที่ยังไม่ส่งคำสั่งการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ สพป/สพม. (12 ม.ค. 2554)

การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ (20 ธ.ค. 2553)
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/File/letter_21.pdf


แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ
ที่ ศธ 04009/ว.6821 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธอภาพการปฏิบัติราชการสำหรับลูกจ้างประจำ


ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6750 บัญชีการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่
 ประชาสัมพันธ์ ข่าว ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 4 ภาค http://geatpubli.ob.tc/-View.php?N=1
 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6278 การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (21 ต.ค. 2553)
 ที่ ศธ 04009/ว.6261 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำหรับลูกจ้างประจำ (20 ต.ค. 2553)
 กรอกใบสมัครออนไลด์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (26 ต.ค. 2553)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5942 การจัดสรรอัตราจ้างครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขาดแคลนครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (8 ต.ค. 2553)

เรียน ลูกจ้างประจำส่วนราชทุกสังกั เรื่อง ที่ กค 0428.ว90 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ Dorwnload
เรียน ลูกจ้างส่วนราชการทุกส่วนกระทรวงทบวงกรม

            เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

           เนื้อหาโดยย่อ : 2508101443EPFIG1.PDF

หนังสือกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๘ / ว ๘๓ เรื่องการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ รายละเอียดโปรดโหลดเอกสารด้านล่างที่ โหลด 1 ครับ
โหลด1 : 2508101443EPFIG1.PDF

บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ Dowload
เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2, เอกสารแนบ 3,
           1.บัญชีกลุ่มค่าจ้าง.pdf,
           2.กลุ่มงานบริการพื้นฐาน.pdf,
           3.กลุ่มงานสนับสนุน.pdf,
           4.กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ.pdf

การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ นร 1008/ว14
Dorwnload เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2, เอกสารแนบ 3


ข่าวลูกจ้างประจำ

มุมเสวนาลูกจ้างส่วนราชการวิทยุออนไลน์

2 ความคิดเห็น:

  1. ลูกจ้างประจำแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ครับ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2554 22:14

    แวะมาเยี่ยมครับ จาก สพป.อุทัยธานี เขต 2

    ตอบลบ